English English
View this site in another languageEnglish
Extras
Register
Log in

UniLang Basic Phrasebook

This is a phrasebook containing all sorts of useful basic phrases you can use in everyday situations

Printable version
English English
Galician (Galego) Galician (Galego)

Most common expressions

As expresións máis comúns

2
Yes
2
Si
3
No
3
Non
4
Please
4
Por favor
5
Here you are
5
Aquí estás
6
Thank you | Thanks
6
Grazas | Graciñas
7
You're welcome
7
De nada
8
Excuse me
8
Desculpe
9
Perhaps | Maybe
9
Seica | Pode ser
10
Hello | Hi
10
Ola
11
Good bye!
11
Deica logo / Ata logo / Adeus !
12
Good day!
12
Boas!
13
Good morning!
13
Bos días!
14
Good evening!
14
Boas tardes!
15
Good night!
15
Boas noites!
16
Welcome!
16
Benvido!
17
Have a good trip!
17
Qué teñas unha voa viaxe!

Understanding each other

Entendendo ao outro

19
Do you speak ..... ?
19
Falas... ?
20
I speak .....
20
Falo...
21
I don't speak .....
21
Non falo...
22
I speak a little .....
22
Falo un pouco de ...
23
English
23
inglés
24
French
24
francés
25
German
25
alemán
26
Spanish
26
español / castelán
27
Portuguese
27
portugués
28
Arabic
28
árabe
29
Chinese
29
chinés
30
Hindi
30
hindi
31
Russian
31
ruso
32
Italian
32
italiano
33
Dutch
33
neerlandés / holandés
34
Norwegian
34
noruegués
35
Swedish
35
sueco
36
Danish
36
danés / dinamarqués
37
Polish
37
polaco
38
Urdu
38
urdú
39
Farsi
39
persa
40
Japanese
40
xaponés
41
Indonesian
41
indonesio
42
Malay
42
malaio
43
Do you understand?
43
Entendes?
44
Do you understand me?
44
Enténdesme?
45
I understand
45
Entendo
46
I understand you
46
Enténdote
47
I don't understand
47
Non entendo
48
I don't understand you
48
Non te entendo
49
Could you please repeat that?
49
Podes repetir, por favor?
50
Could you please speak more slowly?
50
Podes falar máis a modo?
51
Could you write it down please?
51
Podes escribilo embaixo?
52
I don't know how to say that
52
Non sei como dicilo
53
I don't know the right word
53
Non sei a palabra axeitada
54
What did you say?
54
Qué dixeches?
55
How do you say that in ...... ?
55
Como se di en... ?
56
How do you write that?
56
Como se escribe?
57
How do you pronounce that?
57
Como se pronuncia?
58
Can you translate this for me?
58
Podes traducir isto para min?
59
Did I say that right?
59
Díxeno ben?

Basic Conversation

Conversa básica

61
How are you doing?
61
Cómo vai?
62
I'm doing great!
62
Moi ben!
63
I'm fine
63
Ben / Vou indo
64
I'm alright
64
Regular / Coma sempre
65
I'm not so well
65
Así, así
66
How old are you?
66
Cántos anos tes?
67
I am ... years old
67
Teño ... anos
68
I don't know
68
Non sei
69
I don't like that
69
Non me gusta
70
I'm ready
70
Estou listo
71
Let's go!
71
Imos!
72
I'm sorry
72
Síntoo

Business & Finance

Negocios e finanzas

74
Can I pay cash?
74
Podo pagar en metálico?
75
Can I pay by credit card?
75
Podo pagar coa tarxeta de crédito?
76
Do you accept ...?
76
Aceptas...?
77
Can you change these traveler's checks?
77
Pódesme cambiar estes cheques de viaxe?
78
Can you change this into ...?
78
Podes cambiar isto a ....?
79
Can you give me an estimate of the cost?
79
Podes dicirme canto custa máis ou menos?
80
Here is my card.
80
Velaquí a miña tarxeta de crédito
81
How much commission do you charge?
81
Canta comisión me vai custar?
82
I want to change some dollars/euros/pounds.
82
Quero cambiar algúns dólares/euros/libras
83
What is the exchange rate?
83
¿Cal é a tasa de cambio?
84
What is the inflation rate?
84
¿Cal é a tasa de inflación?
85
Where can I change my money?
85
¿Onde podo troca-la miña moeda?
86
Where can I make photocopies?
86
¿Onde podo facer fotocopias?
87
Where is the nearest bank?
87
¿Onde está o banco máis próximo?
88
Where should I sign?
88
¿Onde teño que asinar?
89
Do you have a catalog?
89
¿Tes un catálogo?
90
I have an appointment with .....
90
Teño unha cita con...
91
How much is the entrance fee?
91
¿Canto é a cuota de entrada?
92
How much does it cost per day?
92
¿Canto custa por día?
93
How much does it cost per hour?
93
¿Canto custa por hora?
94
How much does it cost per week?
94
¿Canto custa por semá?
95
Is it free?
95
¿É de balde?

Computers & Internet

Ordenadores e Internet

97
Do you have a computer?
97
¿Tes ordenador?
98
The hard drive is full
98
¿Está cheo o disco duro?
99
Do you have a modem?
99
¿Tes modem?
100
Do you have an internet connection?
100
¿Tes conexión a internet?

Authors & Translators

Serafín, fdeunha